REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

18 01.2013.

Predstojnica Krstičević primila izaslanstvo Hrvatskih svjetskih igara


Mr.sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske primila je izaslanstvo Hrvatskih svjetskih igara na čelu sa g. MIjom Marićem, predsjednikom Hrvatskog svjetskog kongresa i Fra¬njom Pavićem, koor¬di¬na¬torom Hrvat¬skih svjet¬skih igara.

Na sastanku se razgovaralo o modalitetima suradnje na 3. Hrvatskim svjetskim igrama, koje bi se trebale održati slijedeće godine. “ Državni ured će sva¬kako podr¬žati pro¬jekt koji ima za cilj pove¬zi¬va¬nje Hrvata iz cije¬log svi¬jeta.” – rekla je predstojnica Krstičević i dodala “Putem Igara, Hrvati koji dolaze iz dale¬kih kra¬jeva, a koji do sada nisu imali pri¬liku, moći će upoz¬nati sve lje¬pote naše domo¬vine, hrvat¬sku kul¬turu i povi¬jest. S druge pak strane, i mi u Repu¬blici Hrvat¬skoj putem igara ostva¬ru¬jemo veliki stra¬te¬ški cilj – čuvamo i nje¬gu¬jemo hrvat¬ski iden¬ti¬tet i hrvat¬sko kul¬turno zajed¬niš¬tvo.”

U prezentaciji projekta, izaslanstvo Hrvatskih svjetskih igara istaknulo je gos¬po¬dar¬ski i turis-tički bene¬fit koji se putem Igara ostavruje u Republici Hrvatskoj. “Preko 3500 tisuća ljudi, koliko ih se okupi na Igrama, zna¬ča¬jan je turis¬tički poten¬ci¬jal. Kako krat¬ko¬ročni tako i dugo-ročni – mnogi od sudi¬onika će nakon što se vrati u svoje matične domo¬vine pri¬čati o Hrvat¬skoj i svim lije¬pim stva¬rima koje su doži¬vjeli. Vje¬ru¬jemo, a to poka¬zuju i dosa¬daš¬nja iskus¬tva, kako će tako potak¬nuti i svoje sugra¬đane na posjet Lije¬poj našoj” – istaknuli su.

Hrvatske svjetske igre održane su 2006. i 2010. godine u Zadru.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati