REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Ustroj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske


KABINET

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se stručni i administrativni poslovi za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima i nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Kabinet koordinira izradu pravnih dokumenata za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira provedbu programa i projekata u nadležnim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; objedinjava podatke o stanju Hrvata u pojedinim državama i koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira izradu analiza provedbe ciljeva zacrtanih u Strategiji i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, priprema i koordinira nastupe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u medijima, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, poslove odnosa s javnošću, te ceremonijalne aktivnosti od posebnog značenja za Središnji državni ured; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.


URED DOBRODOŠLICE

Ured dobrodošlice je samostalni odjel koji obavlja poslove prijma, informiranja i upućivanja Hrvata izvan Republike Hrvatske u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske, obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Ureda dobrodošlice pri rješavanju statusnih pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske, koordinira i surađuje s istim poslovima u uredima državne uprave na županijskoj razini, sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu potiče ubrzavanje procedura primitka u hrvatsko državljanstvo Hrvata izvan Republike Hrvatske; rješava zahtjeve za stjecanje Statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva; priprema i obavlja poslove oko izdavanja »Hrvatske kartice« (Croatia Card); surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama, te s njima koordinira; koordinira sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda radi dodatnih informacija i rješavanja problematike Hrvata izvan Republike Hrvatske; sastavlja Programe dobrodošlice i prihvata za Hrvate iz iseljeništva; priprema prijedloge i druge strateške materijale za uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te komunikacijsku strategiju; informira javnost i provodi promidžbeno-informativne aktivnosti u vezi s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, putem internetske stranice i informativnih publikacija Središnjeg državnog ureda; surađuje s tijelima državne uprave i institucijama u vođenju komunikacijskih kampanja; obavlja poslove informiranja Središnjeg državnog ureda, te priprema preglede, najave i aktualna zbivanja; priprema, izrađuje i provodi programe boravka u Republici Hrvatskoj predstavnika izaslanstava Hrvata izvan Republike Hrvatske; zaprimljenih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava; priprema odgovore na prigovore; predlaže donošenje provedbenih propisa za ostvarivanje prava u području školskoga i visokoškolskog obrazovanja, informiranja, stipendiranja, natječaja, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja i drugih odnosnih područja značajnih za Hrvate izvan Republike Hrvatske; predlaže i dogovara ubrzani postupak stjecanja privremenog boravka, radnih i poslovnih dozvola i drugih pogodnosti sukladno posebnim zakonima za Hrvate bez hrvatskog državljanstva i bez Statusa temeljem Zakona dogovara pogodnosti i pruža informacije o pravima iz zdravstvenoga, mirovinskoga i invalidskog osiguranja, o poreznim olakšicama za hrvatske povratnike/useljenike, o carinskim povlasticama prilikom povratka i useljenja, o priznavanju inozemnih srednjoškolskih i visokoškolskih svjedodžbi i diploma, te o postupku stjecanja prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika vezano uz statusna pitanja; prikuplja podatke i vodi propisane evidencije o rješavanju statusnih pitanja; izrađuje potrebne analize i izvješća, na prijedlog državnog tajnika priprema i provodi i druge protokolarne aktivnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE


Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na skrb za očuvanje identiteta svih generacija Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s institucijama Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.) i daje im potporu u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije čime potiče kulturnu, obrazovnu, znanstvenu, gospodarsku i sportsku suradnju; izrađuje prijedloge propisa i stručne podloge iz svog djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti s ostalim nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u skladu s politikom Vlade Republike Hrvatske u području gospodarstva; organizira, provodi i nadzire sve vrste natječaja iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, zdravstva i gospodarstva za Hrvate izvan Republike Hrvatske; provodi i prati posebne programe za Hrvate u Bosni i Hercegovini, za hrvatsku manjinu i za hrvatsko iseljeništvo/dijasporu iz područja gospodarstva; usklađuje i koordinira gospodarske aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u Republiku Hrvatsku i projekte gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; priprema potrebne informacije i izvješća/analizu iz svog područja za potrebe Središnjeg državnog ureda; obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika u području gospodarstva; koordinira odgovore po prigovorima; prikuplja podatke i vodi evidencije o prijavama na javne natječaje/pozive iz djelokruga Sektora, evidencije o financijskim izvješćima o realizaciji programa i projekata odobrenih na javnim natječajima/pozivima iz djelokruga Sektora te evidencije o nadzoru odobrenih programa i projekata iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi planova i izvješća, kao i posebnih pregleda, promemorija i analiza za potrebe Središnjeg državnog ureda, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske ustrojavaju se:
2.1. Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
2.2. Služba za gospodarsku suradnju


SEKTOR ZA PRAVNI POLOŽAJ, KULTURU I OBRAZOVANJE  HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske skrbi o očuvanju nacionalnog identiteta svih generacija Hrvata u inozemstvu; brine o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o hrvatskoj autohtonoj manjini u europskim državama i o hrvatskom iseljeništvu; prati provedbu i poštivanje prihvaćenih standarda zaštite Hrvata u državama u kojima žive; podupire etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest, te pravo na osobitost vlastitoga kulturnog života i nacionalnih tradicija; prati promjene u migracijskoj politici i zakonodavstvu država nastanjenja; predlaže i sudjeluje u izradi i primjeni bilateralnih ugovora o zaštiti njihovih prava; održava stalnu suradnju s predstavnicima Hrvata u inozemstvu; surađuje i koordinira s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama u zaštiti pravnog položaja Hrvata izvan Republike Hrvatske; prati i organizira programe iz područja kulture, obrazovanja, znanosti i sporta namijenjene pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH; koordinira u pripremi stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s odgovarajućim institucijama u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama, te koordinira potrebne aktivnosti oko stanja Hrvata izvan Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi prijedloga propisa iz svog djelokruga; surađuje s posebnim savjetnicima za praćenje problematike i aktivnosti prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, izrađuje analize i izvješća iz djelokruga Sektora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske ustrojavaju se:

3.1. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini
3.2. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine
3.3. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva


GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja pravne, poslove upravljanja ljudskim resursima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske, te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Središnjeg državnog ureda; koordinira procesom izrade strateškog plana Središnjeg državnog ureda te brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; koordinira poslove izrade godišnjeg plana, te sastavljanja izvještaja o radu Središnjeg državnog ureda i drugih izvještaja na zahtjev državnog tajnika; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih ustrojstvenih jedinica Središnjeg državnog ureda; provodi postupak prijema u državnu službu; provodi postupke planiranja izobrazbe, stručnog usavršavanja te osposobljavanja državnih službenika i namještenika u Središnjem državnom redu; priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika, namještenika; provodi postupak ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, izrađuje prijedloge pravilnika, uputa i drugih podzakonskih akata iz svog djelokruga; priprema planove i obavlja postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe Središnjeg državnog ureda, sukladno utvrđenim postupcima nabave na temelju Zakona o javnoj nabavi, prati i usklađuje realizaciju istog sukladno pozicijama proračuna; vodi evidenciju postupaka nabave; radi na poslovima planiranja i izvršavanja proračuna; prati izvršenje financijskog plana i daje prijedloge za rebalans proračuna; koordinira uspostavljanje, provođenje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i kontrola na svim razinama i u svim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; obavlja devizno poslovanje; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; obavlja poslove uredskog poslovanja; priprema i obavlja poslove tekućeg održavanja, pomoćne i tehničke poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda, voznom parku, uporabi i održavanju automobila; organizira različite vrste prijevoza za potrebe Središnjeg državnog ureda te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:
5.1. Služba za ljudske resurse i opće poslove
5.2. Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove

Link: Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske


 

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati