REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacijaPriznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, a temeljem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003), odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 138/2006).

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Stručno priznavanje kao i akademsko priznavanje, ima za svrhu formalno potvrditi vrijednost neke kvalifikacije. Dok je glavni cilj postupka stručnog priznavanja utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije zadovoljavajuće za obavljanje određene vrste posla, cilj akademskog priznavanja jest utvrditi posjeduje li nositelj kvalifikacije znanja i vještine za nastavak obrazovanja na odabranom studijskom programu i na odabranoj razini.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija nadležnost za akademsko priznavanje preuzeli su Uredi za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi, dok nadležnost za stručno priznavanje ima Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.

U skladu s izmijenjenim Zakonom, zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, od dana 28. prosinca 2006. godine, podnosi se nadležnom Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi ovisno o tome za koji studij kandidat iskazuje interes.

Važno je znati sljedeće:

• Inozemna visokoškolska kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom diplomom ili drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

• Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.

- Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

- Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

- Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

- Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

- Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

- Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja

Prije pokretanja postupka preporučamo pročitati informacije dostupne u okviru Čestih pitanja.

1. POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA
2. PRIKUPITI DOKUMENTE POTREBNE ZA STRUČNO PRIZNAVANJE INOZEMNE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE
3. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA
4. DOSTAVITI DOKUMENTE

1. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA


Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti  ukoliko obrazac nije u točno i u potpunosti popunjen.

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja

Napomena:

• ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Nacionalni ENIC/NARIC ured.

• opunomoćiti osobu za primanje dokumenata (rješenje, zaključak, dokumentacija, e-mail)  i informacija (telefonski pozivi)

Molimo Vas da, temeljem članka 37, stavaka 1, 2 i 3, opunomoćite osobu koja će biti, uz Vas, ovlaštena za zaprimanje Vaše dokumentacije vezane uz postupak priznavanja IVK te također ovlaštena za dobivanje informacija putem telefonskih poziva o tijeku Vašeg postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

•ovaj obrazac nije valjan ukoliko želite pokrenuti postupak priznavanja svoje inozemne stručne kvalifikacije (regulirane profesije)

2. DOKUMENTACIJA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ OBRAZAC ZAHTJEVA:

1. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se priznavanje traži (potvrde i uvjerenja ne uvažavamo);
2. Original službenog dokumenta izdanog od strane visokog učilišta koji sadrži sljedeće podatke:
položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama koji sadrži navedene podatke ili neki drugi službeni dokument);
3. Ovjerene prijevode dokumenata pod točkama 1 i 2 na hrvatski jezik;
4. Ovjerene preslike prethodno stečenih visokoškolskih kvalifikacija, ukoliko postoje;
5. Potvrda o državljanstvu (original ili ovjerena preslika domovnice za hrvatske državljane ili  ovjerena preslika putovnice za strane državljane), statusu izbjeglice ili prognanika;
6. Potvrda o uplati naknade za troškove postupka;
7. Rješenje nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista (za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime);
8. Životopis na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo (kod priznavanja doktorskog studija potrebno je navesti popis objavljenih znanstvenih radova i gdje su objavljeni), primjeri dobre prakse: Europass CV
9. Jedan primjerak neovjerenih preslika svih priloženih dokumenata kao i obrasca zahtjeva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;Napomene:
• dokumente izdane na bosanskom ili srpskom jeziku, ukoliko su na latiničnom pismu, nije potrebno prevoditi;
• za priznavanje kvalifikacija stečenih u državama bivšeg SSSR-a, Rumunjskoj, Albaniji i Bugarskoj potrebno je priložiti isključivo diplomu u izvorniku (original);
• ukoliko kvalifikacija čije priznavanje se traži nije izdana na latiničnom ili ćiriličnom pismu, potrebno je zatražiti od nadležne visokoškolske institucije izdavanje nove kvalifikacije na nekom od ta dva pisma;
• prijevod na hrvatski jezik vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna visokoškolska kvalifikacija (napomene: akademski naziv naveden na inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji za koju se traži priznavanje nije potrebno prevoditi; u slučaju kad akademski naziv nije napisan na latiničnom pismu potrebno je učiniti LATINIČNU TRANSLITERACIJU akademskog naziva); primjer dobre prakse prijevoda: prijevod ukrajinske diplome)
• ukoliko je zahtjev nepotpun, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije;
• preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik;
• na vaš pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije;
• na vaš pisani zahtjev, Nacionalni ENIC/NARIC ured će po završetku postupka priznavanja izvršiti povrat vaše predane originalne dokumentacije;
• ukoliko posjedujete pravomoćni dokument (odluka, rješenje, zaključak i sl.) kojim je u Republici Hrvatskoj prethodno već riješen postupak priznavanja istovrijednosti (tzv. nostrifikacija) inozemne visokoškolske kvalifikacije čije priznavanje tražite molimo priložite original ili ovjerenu presliku dokumenta;
• prikupljenu dokumentaciju za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 LATINIČNU TRANSLITERACIJU


3. NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA

 Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postup­ka stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija određeni su Pravilnikom o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Naknade za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija o završenom preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju:

• 400 KN (slovima: četiri stotine kuna)
• Za uplate iz inozemstva:
65 € (slovima: šezdeset i pet eura)
75 $ (slovima: sedamdeset i pet dolara)

Upute o popunjavanju kunskih naloga za plaćanje:

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
Primatelj: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, Donje Svetice 38/5, Zagreb
Broj žiro-računa primatelja (IBAN): HR212390001-1100322970, Hrvatska poštanska banka
Poziv na broj odobrenja:  020-1922548
Opis plaćanja: priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Upute o popunjavanju deviznih naloga za plaćanje:

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
Primatelj: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, Donje Svetice 38/5, Zagreb
IBAN: HR21 2390 0011 1003 2297 0
BIC: HPBZHR2X 
Poziv na broj odobrenja: 2500 - 1922548
Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
Opis plaćanja: priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Podnositelj zahtjeva dužan je sve bankarske naknade (uplatne i isplatne banke) podmiriti o svom trošku. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne podmiruje bankarske naknade koje se naplaćuju prilikom novčanih transakcija. Ukoliko nisu podmireni svi troškovi vezani za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija (uključujući i bankarske naknade), Agencija za znanost i visoko obrazovanje neće biti u mogućnosti pokrenuti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Upravna pristojba za izdavanje duplikata rješenja iznosi 100,00 kuna sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07) i Tarifi upravnih pristojbi po tarifnom broju 65. Ista se plaća u državnim biljezima.

Napomena:

U slučaju da ste preplatili naknadu za priznavanje, pisanim putem možete zatražiti povrat preplaćenog iznosa (navesti: datum uplate, broj tekućeg računa ili adresu na kojoj ste dostupni).

4. POSLATI DOKUMENTACIJU

Prikupljenu dokumentaciju za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
NACIONALNI ENIC/NARIC URED
Donje Svetice 38/5
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati