REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Osobni dokumentiPrebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od 3 mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije -konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.

Prijava i odjava se podnosi na obrascu br. 1.

Osoba koja u propisanom roku ne prijavi prebivalište, boravište ili radi trajnog iseljenja iz Republike Hrvatske ne odjavi prebivalište ili ne produži prijavu boravišta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna.

Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti te osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti u pogledu davanja izjava ili poduzimanja radnji koje se odnose na osobna stanja u upravnoj stvari koja je predmet postupka, podnose roditelji, odnosno skrbnici.

Kada roditelji maloljetne osobe imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na različitim adresama, prebivalište ili boravište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja.

Ako roditelji maloljetne osobe ne žive u obiteljskoj zajednici, zahtjev podnosi roditelj s kojim maloljetna osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela, a prebivalište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi tog roditelja.

Ako roditelji maloljetne osobe ne žive u obiteljskoj zajednici, a nije donesena odluka nadležnog tijela o tome s kojimće roditeljem maloljetna osoba živjeti, prebivalište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi roditelja s kojim živi, uz suglasnost centra za socijalnu skrb.

 

Prva prijava prebivališta

Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građaninželi prijaviti prebivalište.

Potrebno je :
• izvod iz matice rođenih ili rodni list 
• domovnica 
• dokaz o identitetu 
• potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna) 
• ovjerena izjava stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stano-primca) 
• popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)

 

Promjena prebivališta (odjava i prijava)

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište. Policijska uprava/policijska postaja u kojoj građanin prijavljuje novo prebivalište izvršit će odjavu ranijeg prebivališta.

Potrebno je:
• osobna iskaznica 
• potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna) 
• ovjerena izjava stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stano-primca) 
• popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br.1)

Napomena: Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi.

 

Prijava boravišta

Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište.

Potrebno je:
• osobna iskaznica 
• potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da privremeno boravi u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti boravište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna) 
• ovjerena izjava stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje boravište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stanoprimca) 
• popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1) 

Napomena:Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, ako građanin mora u mjestu prijavljenog boravišta ostati duže od godinu dana zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je smješten u nekoj ustanovi, boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovi, o čemu građanin mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju. I u tim slučajevima boravište se mora produžavati nakon svakog proteka razdoblja od godinu dana od prve prijave boravišta.

 

Izdavanje osobne iskaznice

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života.

Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja i adrese stanovanja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2, kojeg stranka dobiva u policijskoj upravi/postaji.Policijska uprava/postaja će izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako se zahtjev za izdavanje osobne podnosi prvi put, potrebno je priložiti sljedeće:
• domovnica 
• izvadak iz matice rođenih ili rodni list 
• 2 fotografije u boji - 3,5 x 4,5 cm 
• popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice (obrazac 2) 
• dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn na račun MUP-a (uplatu je potrebno izvršiti na žro račun: Državni proračun broj: 1001005-1863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu 65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Ako je podnositelju zahtjeva već izdana putovnica, ne treba priložiti domovnicu niti izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Službena osoba koja zaprima zahtjev za izdavanje osobne iskaznice dužna je utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev. Međutim, ukoliko zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi maloljetna osoba kojoj prethodno nije izdana putovnica ili neka druga isprava s fotografijom, te nije moguće utvrditi njen identitet, potrebno je prisustvo jednog od roditelja radi utvrđivanja identiteta.

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice daje se na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druge isprave iz kojih se može utvrditi identitet i hrvatsko državljanstvo (isprave iz kojih se može utvrditi identitet imaju fotografiju).

Za osobe koje podnose zahtjev jer im je prethodno izdana osobna iskaznica prestala važiti ili iz drugog razloga više ne služi svojoj svrsi, potrebno je:
• stara osobna iskaznica (poništava se i vraća) 
• 2 fotografije u boji – 3,5 x 4,5 cm 
• popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice (obrazac 2) 
• dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn na račun MUP-a (uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun: Državni proračun broj: 1001005-1863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu 65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Ako se zahtjev podnosi zbog promjene osobnog imena ili promjene prezimena potrebno je priložiti i izvod iz matice rođenih, u kojem je navedena bilješka o novom osobnom imenu ili novom prezimenu kojim se osoba dužna služiti u pravnom prometu, ili vjenčani list.

NAPOMENA:Iznos koji se plaća za izdavanje osobne iskaznice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun: Državni proračun broj: 1001005-1863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu 65 7005-442-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Osoba se ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:
• su se promijenili osobni podaci osobe 
• slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe 
• je osobna iskaznica oštećena ili iz bilo kojeg drugog razloga više ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja, promjenu prebivališta i promjenu adrese stanovanja.

Osoba je dužna podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja gore navedenih okolnosti.

 

Nestanak osobne iskaznice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Policijska uprava ili postaja će nestalu osobnu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 20,00+50,00 kn), a građanin je dužan o svom trošku u roku od tri dana od dana primitka rješenja, navedeno rješenje dati oglasiti u «Narodnim novinama».

Nova osobna iskaznica izdat će se nakon što policijska uprava/postaja utvrdi da je rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom objavljeno u «Narodnim novinama».

Građanin je dužan prijaviti i pronalazak osobne iskaznice.


ELEKTRONIČKA OSOBNA ISKAZNICA
 

Novim zakonom o osobnoj iskaznici (Narodne novine, broj: 62/15) koji je stupio na snagu 6. lipnja 2015. godine, omogućeno je izdavanje osobnih iskaznica svim hrvatskim državljanima bez obzira imaju li ili nemaju prijavljeno prebivalište u RH. Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani, bez obzira na dob ili prebivalište, jer se onima u inozemstvu upisuje  podatak o njihovom prebivalištu izvan Hrvatske. Osobna iskaznica sadržava elektronički nosač podataka (čip) na kojem su  pohranjeni podaci koji su ispisani u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, a uz to na čip se pohranjuje jedan ili dva certifikata i to identifikacijski i potpisni certifikat. Uvođenje elektroničke osobne iskaznice potaknulo je razvoj javnih servisa te omogućilo elektroničko potpisivanje.


Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji. 

Elektronički nosač podataka

Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:

 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis . 

Vrste i rok važenja elektroničke osobne iskaznice:

Osobna iskaznica ima elektronički nosač podataka (čip) na koji se, ovisno o dobi nositelja pohranjuju digitalni certifikati:

 • eOI izdana djeci do navršenih 5 godina ne sadrži identifikacijski niti potpisni certifikat
 • eOI izdana djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata. 

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je 5 godina.

Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 65 godina nema roka važenja (trajna).

Osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (5 godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta, niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 65 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Podnositelj zahtjeva za izdavanje eOI

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.

Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobnu iskaznicu osobno preuzeti.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ukoliko se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada postoji opasnost za dijete ili je izdavanje osobne iskaznice u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može podnijeti i izdanu osobnu iskaznicu može preuzeti isti roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Hrvatskoj centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom). 
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja 

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list. 

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

IZNIMNO:

 • Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen. 
 • Hrvatskom državljaninu koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, u osobnu iskaznicu upisuje se podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koje mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.

Ugovor o davanju usluga certificiranja

Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva s davateljem usluga certificiranja potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Popunjeni obrazac ugovora će podnositelju zahtjeva biti dan na uvid nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, a on će svojim potpisom na ugovoru stupiti u ugovorni odnos s davateljem usluga certificiranja.

Prilikom preuzimanja eOI osoba preuzima i sigurnosnu omotnicu s inicijalnom zaporkom i PIN-om.

Za cjelovito i uspješno korištenje elektroničkog dijela eOI, osoba iskaznicu treba aktivirati. Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI  (www.eid.hr) i sastoji se od tri osnovna koraka:

 • prva prijava na Portalu eOI i promjena inicijalne zaporke
 • preuzimanje besplatnog softverskog paketa i uputa za aktivaciju elektroničkog dijela eOI
 • aktivacija elektroničkog dijela eOI i promjena inicijalnog PIN-a

Zaporka za pristup Portalu eOI i PIN-ovi za korištenje elektroničke osobne iskaznice izričita su odgovornost vlasnika iskaznice, te ih je dužan čuvati od gubitka ili odavanja drugima.

Nakon provedene aktivacije eOI je spreman za korištenje. 

 

Rokovi u kojima se izdaje eOI i cijena eOI

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva: 

 • cijena eOI koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60,00 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195,00 kuna

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500,00 kuna. 

Osobe koje posjeduju važeće osobne iskaznice ne moraju ih mijenjati do isteka roka njihova važenja, a osobe koje posjeduju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja ne moraju ih mijenjati, ali ih mogu zamijeniti elektroničkim osobnim iskaznicama.

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). 

Preuzimanje izdane osobne iskaznice:

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od dana podnošenja zahtjeva). Ukoliko osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal u roku od 90 dana od dana proteka rokova u kojima je policijska uprava, odnosno policijska postaja bila dužna izdati osobnu iskaznicu, osobna iskaznica i podaci za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal bit će poništeni te će osoba nakon toga morati ponovno podnositi zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:

 • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.

 Ukoliko su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od 2 dana od dana nastanka promjene.

Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti. 

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:

 • osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
 • osobi prestalo hrvatsko državljanstvo (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala). 

Izdavanje putovnice

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova.

U žurnom postupku, kada se radi o hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla,školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno na šalteru za izdavanje putovnica u policijskoj upravi/postaji, neovisno o prebivalištu građanina. Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako su roditelji razvedeni zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu i preuzimanje izdane putne isprave može obaviti samo roditelj koji predoči odluku nadležnog suda kojom mu je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
• osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo; 
• dokaz o uplati u državni proračun (uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun: Državni proračun broj: 1001005-1863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu 65 7005-434-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica): 
- iznosa od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice ili 
- iznosa od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku;
• upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna; a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220,00 kuna (20,00 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi); 
• 1 fotografija - 3,5 x 4,5 cm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu); 
• staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti; 
• za malodobnu djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih i domovnicu (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti naŽiro račun: Državni proračun broj:1001005-1863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu 65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica).

Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:
• su se promijenili osobni podaci građanina, 
• je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi, 
• fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina 
• putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi. 
Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

 

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, nestala putna isprava rješenjem se proglašava nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 + 50,00 kuna).

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin daje oglasiti u «Narodnim novinama» o svom trošku, nakon čega može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

 Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati