REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Carinske olakšice


Oslobođenja na predmete kućanstva kod preseljenja fizičkih osoba u RH

Člankom 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona propisana su oslobođenja od plaćanja carine pri preseljenju predmeta kućanstva prilikom preseljenja fizičkih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku, dok članak 12. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje i oslobođenja od plaćanja PDV-a.


a) Uvjeti za korištenje oslobođenja

Za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine potrebno je ispunjavati dva uvjeta:

- da su fizičke osobe koje se preseljavaju ili doseljavaju u Republiku Hrvatsku, u drugoj državi ili državama neprekidno boravile najmanje dvanaest mjeseci prije preseljenja u Republiku Hrvatsku,

- da uvoze isključivo rabljene predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje šest mjeseci prije preseljenja.


 b) Korisnici oslobođenja mogu biti:

- hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu

- strani državljani koji su dobili odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, po bilo kojoj osnovi (rada,školovanja, zasnivanja obitelji i dr.).


 c) Isprave koje se podnose za korištenje oslobođenja:

- pisani zahtjev za korištenjem oslobođenja,

- isprava kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu,

- dokaz o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj (za hrvatske državljane –osobna iskaznica ili    prijava boravišta MUP-u, ako se ista još ne posjeduje, a za strane državljane - osobna iskaznica za stranca, ako je izdana, te odobrenje privremenog boravka, izdano po MUP-u, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o strancima ("Narodne novine", br.79/07),

- izjava o datumu preseljenja,

- popis rabljenih predmeta kućanstva (u dva primjerka). d) Rok za korištenje olakšice

Rok za korištenje predmetnoga oslobođenja kod uvoza predmeta kućanstva je 12 mjeseci, koji se za hrvatske državljane računa od datuma preseljenja korisnika oslobođenja u Republiku Hrvatsku, naznačenog u spomenutoj izjavi korisnika.
No, ovaj rok za korištenje oslobođenja od 12 mjeseci, može se u opravdanim slučajevima jednokratno produžiti, po pisanom zahtjevu korisnika oslobođenja i sukladno čl. 79. st. 3. ZUP-a. Opravdanim slučajevima mogu se smatrati političke prilike u zemlji prethodnog boravka, te prirodne ili druge katastrofe, uslijed kojih nije bilo moguće izvršiti preseljenje predmeta u predviđenom roku.
Zakonskim odredbama nije propisana jednokratnost predmetnoga oslobođenja, što znači kako osobe koje preseljavaju u Republiku Hrvatsku mogu ponovno koristiti ovo oslobođenje, ukoliko nakon preseljenja, iz obiteljskih ili poslovnih razloga ponovno odu u inozemstvo. Isto tako oslobođenje mogu nesmetano koristiti i osobe koje su u proteklom vremenu koristile identičnu olakšicu, pa tako i osobe koje su se doselile u RH 1995. godine ili kasnije, a potom iz nekih od spomenutih razloga ponovno morali otići u inozemstvo (to se posebice odnosi na naše diplomatske i konzularne službenike).

U praksi će ponovljeno korištenje oslobođenja biti moguće po proteku minimalno dvije godine od datuma posljednjega uvoza po prethodnoj otvorenoj olakšici. Naime, korisnik, sukladno čl. 187. st. 3. toč. a) Carinskog zakona, uvezene predmete kućanstva treba koristiti najmanje idućih godinu dana, jer mu toliko traje i zabrana otuđenja, pa bi i novi odlazak u inozemstvo trebao uslijediti nakon najmanje jednogodišnjega boravka u Republici Hrvatskoj računajući od datuma posljednjega puštanja predmeta kućanstva u slobodan promet po prethodnom preseljenju.

 

e) Vrste predmeta kućanstva

Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, no uvjetovan je njihovom najmanje šestomjesečnom uporabom u inozemnom kućanstvu. Tako se pod predmetima kućanstva smatraju namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, razni drugi predmeti za uređenje i opremanje kuće ili stana, kućne biblioteke, videoteke, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uređaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošću. Pod predmetima kućanstva smatraju se i osobni automobili, motocikli, prikolice, kamp prikolice, plovila, kućni ljubimci i životinje za jahanje, ukoliko je i ove predmete korisnik oslobođenja ili koji član njegove obitelji imao u vlasništvu šest mjeseci, ali i razumne količine potrošne robe koje su kupljene radi stvaranja kućnih zaliha u zemlji prethodnoga boravka, prije nastanka okolnosti koje su uvjetovale preseljenje (i koje podrazumijevaju količine za podmirivanje jednomjesečnih potreba kućanstva), no za koje, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno šestomjesečno posjedovanje.
Predmetima kućanstva ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnost. No, određene vrste robe, pogotovo strojevi, motorna vozila i slično, osim za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu služiti i isključivim osobnim potrebama primatelja robe ili njegovom kućanstvu. U svrhu određivanja mogu li doseljenici kao predmet kućanstva uvesti i manja motorna vozila za prijevoz robe, a koja su imali u posjedu i koristili u inozemnom kućanstvu, moguće je pod predmetima kućanstva uvesti za svoje osobne potrebe i potrebe članova obitelji i manja motorna vozila za prijevoz robe tipa furgon, Pick-up ili kombi, ako bi navedena vozila služila isključivo za njihove osobne potrebe, a ne za obavljanje komercijalne djelatnosti, što korisnik oslobođenja mora navesti u posebnoj i ovjerenoj pisanoj izjavi.
Nadležna carinarnica može, ukoliko smatra da vrsta, količina ili vrijednost predmeta kućanstva nije srazmjerna vremenu boravka u inozemstvu ili broju članova kućanstva koji se preseljavaju, tražiti od korisnika dodatna obrazloženja i dokaze glede posjedovanja tih predmeta.
Glede primjene oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, već iz samoga karaktera potrošnih dobara, odnosno kućnih zaliha proizlazi da za njih ne postoji uvjet prethodne uporabe te se ista smatraju upotrebljavanima samom činjenicom nabavke prije preseljenja, i u svrhu uobičajenih potreba kućanstva za takvom potrošnom robom.


 f) Prijevozna sredstva

Osobni automobili, određene kategorije motocikala i plovila, te vanbrodski motori ukoliko se uvoze u sklopu upotrebljavanih predmeta kućanstva, nisu oslobođeni od plaćanja posebnog poreza (prema članku 6. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove -“Narodne novine”, br. 139/97 – 21/10), dakle taj porez se obvezatno plaća, i to kod osobnih automobile uvećan za 50% (ako je zapremina cilindra do 1600ccm), ili 100% (ako je zapremina cilindra iznad 1600 ccm) a u odnosu na izračun prema postotcima iz članka 6. ovoga Zakona. 
Spomenuti posebni porez obračunava se  ovisno o vrijednosti vozila, no to se odnosi isključivo na nove automobile i motocikle.
Kako se novim automobilima u smislu ovoga zakona smatraju isključivo neregistrirani automobili, a rabljenima svaki automobil, koji je bio registriran, pa makar i svega jedan dan, na sve automobile i motocikle primijeniti će se gore navedeno uvećanje. 
No, osobni automobili i motocikli ne podliježu provedbi homologacije (dakle može se uvesti odnosno vozilo neovisno o njegovoj starosti), sukladno čl. 16. točka 4.) Pravilnika o homologaciji ("Narodne novine", br. 100/05, 95/06 i 37/07), koja je inače obvezatna kod redovnih uvoza prijevoznih sredstava.

 

g) Razdoblje posjedovanja predmeta kućanstva

Popis rabljenih predmeta kućanstva koje je korisnik povlastice prije doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u inozemstvu najmanje šest mjeseci, obvezatno se podnosi u dva primjerka i na njemu treba naglasiti da se radi o rabljenim predmetima.
Ovlaštena carinarnica pri carinjenju, na oba primjerka popisa naznačuje koji se predmeti s popisa uvoze, jedan njegov primjerak prilaže uz carinsku deklaraciju, a drugi ovjerava i vraća korisniku.
Kada korisnik oslobođenja uvozi predmete kućanstva višekratno, unutar razdoblja od 12 mjeseci, dužan je svaki puta ovlaštenoj carinarnici podnijeti svoj primjerak ovjerenog popisa, radi dopunskog označavanja predmeta koji se pri tome uvoze. Ukoliko iz opravdanih razloga prvim popisom nisu bili obuhvaćeni svi predmeti kućanstva koji se namjeravaju preseliti, ovlaštena carinarnica može po zahtjevu korisnika oslobođenja odobriti prihvaćanje dopunskog popisa.
Kao dokaz posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva najmanje šest mjeseci u svom kućanstvu u inozemstvu, korisnik oslobođenja prilaže račune ili druge vjerodostojne isprave. U nedostatku takvih dokaza, ocjenu razdoblja prethodne uporabe daje uredujući carinski službenik na temelju vizualnog pregleda robe. 
Činjenica posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva koji podliježu registraciji (osobni automobil, motocikl, plovilo, kamp ili druga prikolica i sl.), u pravilu se dokazuje prometnom ispravom odnosnoga predmeta, ali se, prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja može dokazivati i drugim pravovaljanim i vjerodostojnim ispravama o vlasništvu ili posjedovanju odnosne stvari, kaošto su darovni ili kupoprodajni ugovor, ovjeren po ovlaštenoj osobi u zemlji darovanja ili prodaje, ugovor o leasingu i slično.

 

h) Uvoz predmeta kućanstva prije fizičkog doseljenja osobe

Carinski propisi dozvoljavaju da oslobođenja od plaćanja carine I PDV-a mogu ostvariti i fizičke osobe koje se tek namjeravaju preseliti u Republiku Hrvatsku, ali to moraju i stvarno učiniti u roku od šest mjeseci od dana uvoznog carinjenja predmeta kućanstva. 
Tada nisu u obvezi dati izjavu o datumu preseljenja, već izjavu da će se preseliti u roku od šest mjeseci. Ujedno, u obvezi su kao jamstvo za namirenje carinskog duga koji bi mogao nastati, podnijeti ili jamstvo-garanciju ovlaštenog otpremnika, ili položiti depozit u gotovu novcu, u visini carine i poreza na dodanu vrijednost, koji bi se obračunali i platili pri puštanju odnosnih predmeta u slobodan promet bez primjene oslobođenja.

 

i) Zabrana otuđenja

Uvezeni predmeti kućanstva uz oslobođenje od plaćanja carine na temelju članka 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, pod carinskim su nadzorom, i ne smiju se prodavati ili otuđivati po drugom osnovu, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze, bez prethodne obavijesti carinarnici i plaćanja carine i PDV-a, do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada je puštena u slobodan promet. U slučajevima utvrđenja suprotnoga, carinarnice će postupiti prema članku 187. stavku 4. Carinskog zakona, što znači u upravnom postupku obračunati i naplatiti uvozna davanja. No, obveza naknadnog obračuna i plaćanja carinskog duga nastaje isključivo u slučajevima nenamjenske uporabe predmeta kućanstva na carinskom području Republike Hrvatske.

 

Za sve daljnje informacije u svezi korištenja carinskih povlastica pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara nadležna je Carinska uprava RH, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske:

Carinska Uprava Republike Hrvatske

Alexandera von Humboldta 4a, 10000 Zagreb

+385 1 6211 300

+385 0800 1222

 

e-prijavni obrazac


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati